Onderdelen

Hier vindt u informatie over de verschillende onderdelen van de Verkiezing Sportgemeente van het jaar 2019 en de informatie die u daarvoor moet aanleveren.

Titel ‘Sportgemeente van het jaar 2019

Download als PDF

Opdracht

Geef in maximaal 1600 woorden onderbouwd aan waarom uw gemeente Sportgemeente van het jaar 2019 is.

Visie én uitwerking

In uw onderbouwing wordt u gevraagd bondig aan te geven welke visie uw gemeente heeft op lokaal sport- en beweegbeleid én hoe u dit vorm in inhoud geeft in uw gemeente. Aan alleen mooie visies hebben we niets, want we willen graag weten hoe uw gemeente dit in praktijk brengt. En hetzelfde geldt voor enkel mooie voorbeelden van uitwerking, want we zijn tevens geïnteresseerd in waarom u bepaalde zaken doet.

Eigenheid

Accentueer de elementen die uw gemeente zo bijzonder maken en waarop u trots bent. Wees daarbij realistisch en oprecht want indien uw gemeente wordt genomineerd voor de titel, kunt u bezoek van de adviescommissie verwachten die ter voorbereiding op een advies aan de jury uw gemeente kritisch gaat bevragen op het aangeleverde materiaal.

Probeer dus zoveel mogelijk eigenheid in de visie en uitwerking daarvan naar voren te laten komen. Dit charmeert de adviescommissie meer dan letterlijk overgenomen teksten uit landelijke nota’s en onderzoeksrapporten over het belang van sport e.d.

Verplichte elementen

Elementen die in ieder geval aan bod moeten komen:

 • Uw (brede) visie op lokaal sport- en beweegbeleid en de rol van de lokale overheid daarbinnen;
 • Belangrijkste uitdagingen / opgaven voor uw gemeente: Hoe speelt uw gemeente met sport- en beweegbeleid in op landelijke, regionale en/of lokale opgaven, ontwikkelingen en uitdagingen?
 • Sportdeelname: Welk deel van de bevolking sport en onderbouw dit?
 • Sportstimulering: Welk belang hecht uw gemeente aan een sport- en beweegaanbod waaraan iedereen kan meedoen?
 • Accommoderen van sport: Hoe zorgt uw gemeente voor voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties? En wie heeft daarbij welke rol?
 • Duurzaamheid: Welk belang hecht uw gemeente aan duurzame sport- en beweegaccommodaties? En hoe geeft uw gemeente daar invulling aan?
 • Financiering van sport: Hoe zorgt uw gemeente voor een betaalbaar sport- en beweegaanbod?
 • Vitale sport- en beweegaanbieders: Wat onderneemt uw gemeente om sport- en beweegaanbieders vitaal te maken/houden?
 • Integraliteit sport- en bewegen: Welke plek neemt sport- en beweegbeleid in in het totale gemeentelijke beleid?
 • Beleidsontwikkeling: Hoe krijgt de ontwikkeling van sport- en beweegbeleid in uw gemeente vorm en welke partners zijn daarbij betrokken?
 • Monitoring en evaluatie: Hoe probeert uw gemeente de kwaliteit van uw sport- en beweegbeleid voortdurend te verbeteren? (Lerend sportbeleid)

Vrije invulling

Naast de verplichte elementen krijgt u natuurlijk volop ruimte om andere elementen van uw sportvisie en uitwerking uit te lichten.

Beoordeling

Alle inzendingen worden door een adviescommissie beoordeeld. De kern van de beoordeling vormt uw onderbouwing van Sportgemeente van het jaar 2019. Bij de beoordeling kunnen secundaire bronnen worden geraadpleegd.

In totaal worden maximaal 5 gemeenten genomineerd voor de titel. Iedere gemeente wordt door de adviescommissie bezocht en nader bevraagd op hun sport- en beweegbeleid.

Gemeenten mogen op eigen wijze invulling geven aan de ontvangst van de adviescommissie. In ieder geval moet een vragen(v)uurtje tussen gemeenten en adviescommissie onderdeel uitmaken van het programma. De bezoeken zullen worden gepland in de periode 9 tot en met 20 september.

Vorm

De vorm waarin u uw onderbouwing vormgeeft is vrij. Wel stellen we enkele voorwaarden om te voorkomen dat de inzendingen te omvangrijk worden om te kunnen beoordelen. Wees dus kort en krachtig.

Tekstdocument: maximaal 1600 woorden en maximaal 15 beelden/illustraties. Uploaden als Word of PDF-document.

Powerpoint/prezi: maximaal 25 sheets en maximaal 3 minuten aan beeldmateriaal.

Film/vlog: maximaal 5 minuten.

Bij andere vormen graag even overleg met de organisator van Sportgemeente van het jaar, Vereniging Sport en Gemeenten, contactpersoon Ronald Huijser: r.huijser@sportengemeenten.nl / 06-22197208.

Beste initiatief op lokaal sport- en beweegbeleid 2018/2019

Download als PDF

Opdracht

Beschrijf uw ‘Beste initiatief op sport- en beweegbeleid 2018/2019’. U mag zelf bepalen met welk initiatief u meedingt naar de prijs. Per gemeente mag slechts met één initiatief worden deelgenomen. Het initiatief moet recent hebben plaatsgevonden of zijn afgerond en uw gemeente moet daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is in uw voordeel als u onderbouwd kunt aangeven wat het initiatief heeft opgeleverd.

Ieder initiatief op het gebied van sport en bewegen kan worden ingediend, of het nu een beleidsmaatregel is, een sport- en beweegactiviteit, een lokale campagne of een uniek project.

Op inhoud vragen we u in ieder geval aan te geven:

 • Hoe is het initiatief ontstaan?
 • Wie zijn erbij betrokken (partners)?
 • Wat is de specifieke rol van de gemeente (geweest) (rol en betrokkenheid gemeente);
 • Wat is er bijzonder aan het initiatief?
 • Wat waren de grootste uitdagingen?
 • Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?
 • Wat heeft het opgeleverd?
 • Wat gaat er met het initiatief in de toekomst gebeuren?

Vorm

De vorm van de inzending moet aan de volgende eisen voldoen:

 • maximaal 1.600 woorden. Uploaden als Word document of als PDF;
 • het document mag maximaal 10 afbeeldingen, foto’s of grafieken bevatten.